Powerkvinderne til samråd i Folketinget om psykisk vold

Den 17. januar 2018 havde Folketingets Ligestillings-udvalg inviteret justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) i samråd om bekæmpelse af psykisk vold. Anne-Mette Barfod og Katrine Skov fra Powerkvinderne var med på tilskuerpladserne

Christiansborg powerkvinderne

Af Anne-Mette Barfod og Katrine Skov

”I må først komme ind i lokalet, når Justitsministeren er gået ind”, siger de to vagter til den flok interesserede kvinder - og en enkelt interesseret mand - som står på gangen udenfor værelse 2-080 på Christiansborg onsdag eftermiddag den 17. januar.

Vi venter alle på at være tilskuere til samrådet om psykisk vold, som Folketingets Ligestillingsudvalg har indkaldt Justitsministeren Søren Pape Poulsen (KF) til. Justitsministeren ankommer klokken lidt i 14, og så går alle ind – både medlemmer af Ligestillingsudvalget og os tilhørere.

Justitsminister Søren Pape Poulsen fortæller på samrådet, at han har holdt møde med flere organisationer – blandt andet Danner og Mødrehjælpen – for at blive klogere på, hvad psykisk vold er. Møderne har med justitsministerens egne ord været ”lidt af en øjenåbner” – især, når det drejer sig om, i hvor høj grad psykisk vold er skadelig for ofrene, uanset om vi taler mænd, kvinder eller børn. Psykisk vold er samtidig den mest udbredte form for vold i nære relationer.

Psykisk vold skal være strafbart
Justitsministeren lægger allerede i sin indledende tale op til, at udøvelse af psykisk vold skal have sin egen bestemmelse i straffeloven. Ifølge ministeren er det et vigtigt signal at sende, at vi som samfund ikke accepterer den form for vold. Derfor skal psykisk vold have sin egen paragraf i straffelovgivningen.

I løbet af efteråret 2018 vil justitsministeren fremsætte et lovforslag, og på samrådet påpeger han samtidig, at det er meget vigtigt at sikre, at paragraffen om kriminalisering af psykisk vold kommer til at virke efter hensigten. Det er ifølge ministeren ikke så let.

Der ifølge justitsministeren brug for klare retningslinjer for, hvordan det offentlige system håndterer anmeldelser af psykiske overgreb, og hvordan bevisbyrden skal løftes. Da den psykiske vold ofte foregår bag hjemmets fire vægge, er der sjældent vidner at trække på – ud over den familie eller den partner, der er udsat for volden.

En paragraf kan ikke stå alene
Da den strafferetslige løsning ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen ikke kan stå alene, vil ministeren nedsætte en arbejdsgruppe, som frem til starten af 2019 skal kortlægge udfordringerne og komme med anbefalinger. Gruppen skal arbejde på tværs af forskellige ministerier og samarbejde med aktører med ekspertise inden for psykisk vold. Ifølge ministeren er det meget vigtigt at lytte til de fagfolk, der ved noget på området. Titlen på arbejdsgruppens arbejde er ’Anerkendelse, Forebyggelse og Efterværn’.

Målet er at finde frem til, hvilke yderligere initiativer – ud over en paragraf i straffeloven – der skal sættes i værk for at afhjælpe psykisk vold. Der er ifølge ministeren allerede afsat puljemidler til ofre og udøvere. For eksempel modtager Mødrehjælpen støtte til projektet ’Ud af voldens skygge’, som er et behandlingstilbud til udøvere. Der er også afsat støttekroner til den nationale hotlinie, som yder hjælp og støtte til mænd og kvinder, som er udsat for vold i nære relationer.

Først og fremmest kan der ifølge justitsministeren være behov for at styrke hjælpen til ofrene - herunder de børn, der er uskyldige vidner til volden eller selv er udsat for psykisk vold. Ofrene kan have brug for rådgivning, behandling, psykologhjælp m.v.

Der skal samtidig iværksættes tiltag i forhold til de personer, der udøver psykisk vold.

Uddannelse af fagfolk
Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen er der behov for en bedre uddannelse af fagpersoner, så ansatte i stat og kommuner bliver bedre til at spotte psykisk vold. Som eksempel nævner justitsministeren politiet, som skal rustes til at tage imod anmeldelser og afhøre ofre. Her har politiet brug for en ny værktøjskasse, så den enkelte betjent ved, hvad han eller hun skal være opmærksom på, og hvordan politiet kan møde ofrene på en professionel måde.

For det enkelte offer for psykisk vold er det altafgørende, hvordan han eller hun bliver modtaget og behandlet af offentlige myndigheder.Tilsvarende skal anklagemyndighederne vide, hvordan de skal håndtere sager om psykisk vold.

Diverse myndigheder, kommuner og sagsbehandlere – der på forskellig vis har med ofrene at gøre – skal have den nødvendige viden om psykisk vold for at kunne yde de rette former for hjælp. 

En farlig form for vold
Psykisk vold kan være mere skadelig end fysisk vold, fordi den psykiske vold kan forårsage livslange traumer og ar i sjælen.

Justitsministeren gav på samrådet udtryk for, at han håber at debatten omkring psykisk vold og det fokus, der nu bliver sat på denne form for vold, kan være med til at skabe en holdningsændring, så volden bliver taget mere alvorligt, end tilfældet er i dag.

Ministeren var enig med blandt andet det radikale medlem af Ligestillingsudvalget, Marianne Jelved, i at der sandsynligvis er et meget stort mørketal, når vi taler psykisk vold, idet mange flere er udsat for volden, end vi umiddelbart forestiller os.

Søren Pape Poulsen gjorde under samrådet opmærksom på, at han som minister vil hente erfaringer fra udlandet, hvor psykisk vold er gjort strafbart.

Ros til justitsministeren
Rundt omkring bordet i værelse 2-080 på Christiansborg var der under hele samrådet ros fra samtlige partier til justitsministerens initiativ til bekæmpelse af psykisk vold. Ministeren takkede medlemmerne af Ligestillingsudvalget for deres interesse for emnet og konstaterede, at det jo er en fordel, at det ligger samtlige af Folketingets partier på sinde at bekæmpe psykisk vold.

Medlemmerne af Ligestillingsudvalget spurgte flittigt ind til ministerens planer. Hver især takkede de ministeren for at forstærke fokus på psykisk vold. Flere forsøgte at få konkretiseret, hvilke tiltag der kan blive tale om, og andre spurgte til tidshorisonten. 

Ministeren lagde meget vægt på, at det er nødvendigt med en ordentlig og grundig arbejdsproces, og at en sådan er tidskrævende. Han lovede imidlertid medlemmerne af Ligestillingsudvalget, at han ville ”skynde sig langsomt”. Søren Pape Poulsen gav samtidig udtryk for, at indsatsen mod psykisk vold kan blive et vigtigt emne, der muligvis kan samle hele Folketinget.

Tabuet om psykisk vold skal brydes
Samrådet sluttede kl. 14.55. Foran elevatoren mødte vi formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, som vi fik en kort snak med. Vi fortalte, at interessen for psykisk vold er stor på Powerkvindernes Facebookside med mere end 12.000 følgere, og Mette Frederiksen vurderede på vej ned i elevatoren, at tabuet omkring psykisk vold måske er ved at blive brudt, så flere tør stå åbent frem og bidrage til dialog og åbenhed.

Vi håber, at partiformanden har ret, for Powerkvinderne ønsker netop at udbrede kendskabet til psykisk vold, så voldsudsatte får øjnene op for denne form for vold – og får mulighed for at vriste sig fri af volden med den rette hjælp.

LÆS OGSÅ: