Hver tredje kvinde i EU har været udsat for fysisk eller seksuel vold

I EU har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold. Så længe denne frygtelige situation varer ved, vil vi ikke kunne gøre ligestilling mellem kønnene til en realitet, lyder det fra  Paulina Brandberg, Sveriges ligestillingsminister og vicearbejds-markedsminister. Derfor skal EU tiltræde Istanbulkonventionen

paulina brandbergPaulina Brandberg, Sveriges ligestillingsminister og vicearbejds-markedsminister opfordrer EU til at tiltræde Istandbulkonventionen for at bekæmpe partnervold internationalt.

22. februar 2023

"Hver tredje kvinde i EU har været udsat for fysisk eller seksuel vold. Så længe denne frygtelige situation varer ved, vil vi ikke kunne gøre ligestilling mellem kønnene til en realitet. EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen er et tydeligt tegn på vores tilsagn om at sætte en stopper for denne vold og vil spille en vigtig rolle i forebyggelsen og retsforfølgningen af disse handlinger."

Sådan lyder det fraPaulina Brandberg, Sveriges ligestillingsminister og vicearbejdsmarkedsminister.

Europarådet har nu anmodet om Europa-Parlamentets godkendelse til at vedtage afgørelserne om EU's indgåelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - Istanbulkonventionen.

Ved at forpligte sig til at gennemføre konventionen vil EU bekræfte sit tilsagn om at bekæmpe vold mod kvinder i EU og globalt. Indgåelsen af konventionen vil bidrage til at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder. Det vil også styrke de eksisterende retlige rammer i strafferetsplejen.

Et internationalt værktøj
Istanbulkonventionen er det første internationale instrument, der har til formål at udrydde vold mod kvinder ved at fastsætte omfattende retlige og politiske foranstaltninger til at forebygge en sådan vold og beskytte og hjælpe ofre. Disse omfatter foranstaltninger vedrørende dataindsamling, bevidstgørelse, kriminalisering af vold mod kvinder og støttetilbud. Den behandler også den kønsbetingede voldsdimension i asyl- og migrationsspørgsmål.

Den trådte i kraft 1. april 2014 og blev undertegnet af EU 13. juni 2017.

Istanbulkonventionen omfatter spørgsmål, der både henhører under EU's kompetence og under medlemsstaternes kompetence. Afgørelsen om EU's indgåelse heraf omfatter kun de spørgsmål, der henhører under EU's enekompetence.

Kilde: Det europæiske Råd