Politiaftale: Der skal oprettes særlige politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt

Regeringen indgik den 15. december 2020 en bred aftale, der skal styrke politiet og anklagemyndigheden de kommende tre år. Et af hovedpunkterne i aftalen er, at der oprettes politienheder til at håndtere sager om partnervold og voldtægt

Som offer for partnervold og voldtægt kan det være svært at forstå, hvorfor krænkeren typisk slipper uden straf. Nye politienheder skal styrke håndteringen af sager om vold i nære relationer og voldtægt.

16. december 2020

Når borgere har været i kontakt med politiet efter at have været offer for kriminalitet, er 20 pct. af dem utilfredse med politiets håndtering af sagen. Det er især ofre for vold og voldtægt, der oplever, at deres anmeldelse ikke tages seriøst. Det viser en tilfredshedsundersøgelse blandt kriminalitetsramte borgere, som blev offentliggjort den 19. maj 2020.

Generelt angiver 60 pct. af de kriminalitetsramte borgere, at de er tilfredse med politiets håndtering af sagen, mens 20 pct. angiver, at de er utilfredse. Andelen af utilfredse borgere er højest blandt borgere udsat for vold og voldtægt med henholdsvis 34 pct. og 47 pct. De mest tilfredse kriminalitetsramte borgere er ofre for indbrud. Her ligger tilfredsheden på 70 pct.

Navnlig ofre for vold og voldtægt sidder ifølge undersøgelsen ofte tilbage med oplevelsen af ikke at blive taget tilstrækkeligt seriøst. Hvor 13 pct. af alle adspurgte kriminalitetsramte borgere har oplevet, at politiet ikke tog deres anmeldelse seriøst, ligger tallet for borgere, der har været udsat for vold og voldtægt på henholdsvis 21 pct. og 22 pct.

Men vedtagelsen af en ny politiaftale den 15. december 2020 skal der nu oprettes særlige politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt.

Et alvorligt problem med vold i nære relationer
Vold i nære relationer er et alvorligt problem. Særlig den kønsmæssige ubalance i volden kræver ifølge et beslutningsforslag handling. Forslaget er fremsat i Folketinget den 19. december 2020 under overskriften ”Forslag til folketingsbeslutningom oprettelse af specialenheder i politiet fokuseret på vold i nære relationer.”

Af beslutningsforslaget fremgår det, at antallet af kvinder, der udsættes for vold i nære relationer er stort set uændret gennem de seneste knap 15 år. Det skønnes, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd i 2017 blev udsat for fysisk partnervold. Psykisk partnervold er omkring dobbelt så udbredt. Kvinder udsættes oftere end mænd for både fysisk og psykisk partnervold, stalking og digitale krænkelser. Samtidig er volden mod kvinder typisk grovere.

Forbrydelser inden for familien har traditionelt været svære sager med lave anmeldelsesprocenter, svigtende myndighedsfokus og lave domfældelsesprocenter. Det gælder eksempelvis sager om stalking, trusler, psykisk, fysisk og seksualiseret vold/voldtægt og tilholdssager. Sagerne er kendetegnet ved at have en kønsmæssig ubalance, hvor ofrene primært er kvinder og overgrebspersonerne oftest er mænd.

Det er samtidig sager, som ikke har et tilstrækkeligt fokus hos myndighederne, til trods for de voldsomme personlige omkostninger volden har for individet og for samfundet.

Oprettelse af særlige politienheder
Med beslutningsforslaget foreslås det at oprette særlige politienheder i politiets 12 kredse, som besidder en specialiseret viden og arbejder tværfagligt med det fokus at forebygge og efterforske vold i nære relationer, herunder overvåger politikredsenes praksis og omfanget af volden i nære relationer – både psykisk og fysisk vold.

Specialenheden skal medvirke til at sikre politiet bedre efterforskningsmæssige skridt i de konkrete sager og sikre den nødvendige hjælp til voldsofrene, og at der sker retsforfølgelse af voldsudøverne.

Sideløbende skal enheden have fokus på forebyggelse af vold, eksempelvis gennem risikoanalyser på baggrund afhændelser. Specialenheden skal desuden inddrage andre landes praksis, hvor man har gode erfaringer. Til illustration nævnes den norske praksis, hvor formodede voldsudøvere opsøges i hjemmet, i fald en nuværende eller tidligere partner flytter på krisecenter.

Behovet for en forbedret praksis hos politiet kan ses på voldtægtsområdet: Det Kriminalpræventive Råd anslår, at flere end 6.700 kvinder blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. I 39 procent af tilfældene er gerningsmanden en nuværende eller tidligere partner, og overgrebet finder i de fleste tilfælde sted i ofrets egen bolig eller i gerningsmandens bolig.

På trods af det høje antal anslåede voldtægter eller voldtægtsforsøg, var der i 2018  kun 1.079 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Og kun 86 personer blev fundet skyldige i voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2017. Over halvdelen af dømte voldtægter og forsøg herpå begås af en (eks)partner, en ven, en bekendt eller et familiemedlem.

Kilder: