Bekæmpelse af vold mod kvinder: Europaparlamentet bakker op om Istanbul-konventionen

GODT NYT TIL VOLDSUDSATTE: Medlemmerne af Europaparlamentet har den 10. maj 2023 stemt for at godkende EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen. Formålet med konventionen er at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder i alle EU-landene

Istanbul konventionen

11. maj 2023

Istanbul-konventionen er en international traktat, der har til formål at forhindre, bekæmpe og straffe vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen blev vedtaget af Europarådet i Istanbul, Tyrkiet, i 2011 og trådte i kraft i 2014. Nu har Europaparlamentet stemt ja til at indføre konventionen i hele EU.

Konventionen er den første internationale retsinstrument, der specifikt fokuserer på at forhindre og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den indeholder bestemmelser om forebyggelse, beskyttelse, retsforfølgning og samarbejde på tværs af landegrænser. Den pålægger staterne at træffe en række foranstaltninger for at beskytte ofrene for vold og forhindre vold - herunder at sikre adgang til beskyttelse og støtte til ofre, oprette nationale hotlines og beskytte ofrene mod voldelige partnere gennem midlertidige opholdsforbud.

Istanbul-konventionen er ratificeret af de fleste lande i Europa, men den er blevet genstand for kontroverser i nogle lande, især på grund af nogle af dens bestemmelser om kønsidentitet og seksuel orientering.

Seks lande mangler stadig at skrive under
Selv om EU har underskrevet Istanbulkonventionen,  er den stadig ikke ratificeret på grund af nogle få medlemslandes afvisning.  Dette på trods af, at Europaparlamentet mange gange har opfordret de sidste lande til at underskrive. 

Når en EU-traktat ikke er ratificeret, betyder det, at den ikke er blevet godkendt af alle de nødvendige nationale institutioner i medlemsstaterne. Ratificeringen er en juridisk proces, hvor en traktat bliver bekræftet som lovligt bindende og gældende for de lande, der har underskrevet den.

En udtalelse fra EU-Domstolen den 6. oktober 2021 bekræftede imidlertid, at EU kan underskrive Istanbulkonventionen uden at have alle medlemslandenes samtykke. Domstolen fandt, at det rette retsgrundlag for EU's tiltrædelse er asyl, retligt samarbejde i straffesager og EU-institutionernes og den offentlige forvaltnings forpligtelser.

Opfordrer alle medlemslande til at ratificere
Med afsæt i udtalelsen fra EU-Domstolen stemte Europaparlamentet den 10. maj 2023 for at
give deres samtykke ved to særskilte afstemninger: om Unionens institutioner og offentlige forvaltning med 472 for, 62 imod og 73 hverken for eller imod, om spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i straffesager, asyl og non-refoulement med 464 for, 81 imod og 45 hverken for eller imod.

Medlemmer af Europaparlamentet har gentagne gange sagt og opfordret de resterende seks lande — Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Litauen og Slovakiet — til straks at ratificere konventionen, så den kan beskytte kvinder i det fulde omfang af konventionens tilsigtede anvendelsesområde. EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen fritager ikke disse medlemslande fra selv at ratificere den.

Kilde: Europaparlamentet, 10. maj 2023