Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

'Istanbul-konventionen' er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den er underskrevet i Istanbul af Europarådets medlemsstater den 11. maj 2011 og fokuserer blandt andet på psykisk vold

EU vold mod kvinder

Europarådets medlemsstater underskrev den 11. maj 2011 den såkaldte 'Istanbul-konvention', som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen indeholder blandt andet en artikel om bekæmpelse af psykisk vold.

Ifølge konventionens tekst, er der enighed om, at medlemsstaterne: 

  • fordømmer enhver form for vold mod kvinder og vold i hjemmet.
  • erkender, at opnåelse af formel og reel ligestilling mellem kvinder og mænd er en af nøgleelementerne i forebyggelsen af vold mod kvinder.
  • erkender, at vold mod kvinder er et udtryk for en historisk ulighed i magtforholdet mellem kvinder og mænd, som har ført til mænds dominans over og diskriminering af kvinder og har forhindret fremme af kvinder fuldt ud.
  • erkender, at vold mod kvinder i sin struktur er kønsbetinget, og at vold mod kvinder er en af de væsentligste sociale mekanismer, hvormed kvinder tvinges til at indtage en underordnet position sammenlignet med mænd.
  • erkender med dyb bekymring, at kvinder og piger ofte udsættes for alvorlige former for vold, såsom vold i hjemmet, seksuel chikane, voldtægt, tvangsægteskab, kriminalitet begået under påberåbelse af såkaldt ære og skamfering af kønsdelene, som udgør en alvorlig overtrædelse af kvinders og pigers menneskerettigheder og er en væsentlig hindring for opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd.
  • erkender, at kvinder og piger har en højere risiko for at blive udsat for kønsbetinget vold end mænd.
  • erkender, at vold i hjemmet rammer kvinder i uforholdsmæssig grad, og at mænd også kan være ofre for vold i hjemmet.
  • erkender, at børn er ofre for vold i hjemmet, herunder som vidner til vold i familien.
  • ønsker at skabe et Europa, hvor der ikke begås vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Medlemsstaterne f orpligter sig ifølge konventionen til at bekæmpe vold - herunder psykisk vold:

Artikel 33 – Psykisk vold:
Parterne træffer de lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at det er strafbart med forsæt at forøve alvorlig skade på en persons psykiske integritet ved anvendelse af tvang eller trusler.